u bevindt zich hier: algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
1.1 Mobiele-abonnementen.nl is een initiatief van Clear Communications, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02098321  0000, hierna te noemen: Mobiele-abonnementen.nl.

1.2 Mobiele-abonnementen.nl streeft ernaar dat ze 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar zijn. De diensten kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens noodzakelijk onderhoud. Mobiele-abonnementen.nl is niet verantwoordelijk voor het niet tijdelijk beschikbaar te zijn.

 

Artikel 2
2.1 U dient zich als gebruiker van Mobiele-abonnementen.nl op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is gebruiker onder meer niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
•    inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Mobiele-abonnementen.nl en/of derden;
•    het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
•    het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
•    ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.


2.2 Het is gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobiele-abonnementen.nl, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

2.3 In geval gebruiker zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt Mobiele-abonnementen.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen en u uit te sluiten voor verder gebruik van de website en/of diensten van Mobiele-abonnementen.nl.

2.4 Niet alleen de aanbieder van mobiele telefoons alsmede de zoeker naar betreffende mobiele telefoons maar ook de gebruiker(s) van de website dienen zich te houden aan de artikelen van de algemene voorwaarden. Op het moment dat een gebruiker de website bezoekt wordt hij of zij geacht bekend te zijn met de algemene voorwaarden en deze te accepteren.

Artikel 3
3.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Mobiele-abonnementen.nl. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Mobiele-abonnementen.nl in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is gebruiker niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Mobiele-abonnementen.nl.

3.2 Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Mobiele-abonnementen.nl en/of haar leveranciers, behoudt Mobiele-abonnementen.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op gebruiker te verhalen.

Artikel 4

4.1 Mobiele-abonnementen.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Mobiele-abonnementen.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Mobiele-abonnementen.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Mobiele-abonnementen.nl is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Mobiele-abonnementen.nl worden aangeboden.

4.2 Mobiele-abonnementen.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mobiele-abonnementen.nl.


Artikel 5
5.1 Mobiele-abonnementen.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Mobiele-abonnementen.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Mobiele-abonnementen.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

5.2 Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via Mobiele-abonnementen.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een mogelijke overeenkomst.

5.3 Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
•    een mobiele aanbieder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans email(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op de inhoud van de advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
•    een mobiele aanbieder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op de inhoud van de advertentie;
•    e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Mobiele-abonnementen.nl te verzamelen


5.4
Indien (gedeeltelijk) in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtreder, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.500,- (zegge vijftienhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4.


Artikel 6
6.1 Indien een mobiele aanbieder voor het aanbieden van zijn of haar mobiel teksten en/of foto's gebruikt die door een derden anders dan Mobiele-abonnementen.nl zijn gemaakt, kan Mobiele-abonnementen.nl hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden door de betreffende partijen.

Artikel 7
U vrijwaart Mobiele-abonnementen.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.


Artikel 8

8.1 In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie op deze website plaatst of deze toestuurt aan Mobiele-abonnementen.nl via e-mail of anderszins, zal Mobiele-abonnementen.nl gerechtigd zijn deze documenten te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Mobiele-abonnementen.nl zal niet gehouden zijn de betreffende documenten geheim te houden.

8.2 U vrijwaart Mobiele-abonnementen.nl hierbij terzake van alle schade en kosten die Mobiele-abonnementen.nl lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de documenten inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.


Artikel 9
9.1 Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

9.2 Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Mobiele-abonnementen.nl en gebruiker. Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden gelden slechts als zij uitdrukkelijk schriftelijk als bijlage zijn bijgevoegd.


Artikel 10

Mobiele-abonnementen.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Artikel 11
11.1 Mobiele-abonnementen.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Artikel 12

12.1 Periodiek stuurt mobiele-abonnementen of derden via mobiele-abonnementen.nl haar bezoekers een nieuwsbrief met relevante informatie over haar producten, diensten, acties en aankondigingen over onderhoud. Klanten die bezwaar tegen de nieuwsbrief hebben kunnen zich middels de link in de nieuwsbrief te allen tijde afmelden. Geïnteresseerden voor de nieuwsbrief kunnen zich alleen via confirmed opt-in aanmelden op de nieuwsbrief. Tevens worden binnen de periodieke nieuwsbrief advertenties van derden getoond.